Privacybeleid

Privacy Verklaring Camping Oosterbos

Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Camping Oosterbos. Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt o.a. verstaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Deze regelgeving vervangt de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Wij verwerken persoonlijke gegevens om onze diensten te kunnen leveren. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld voor een prijsopgave, de reservering te bevestigen, te factureren en de relatie te onderhouden. We gebruiken de gegevens ook voor het verstrekken van informatie. Camping Oosterbos vraagt alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de reservering en de wettelijke verplichtingen (zoals; de financiële administratie en de afdracht Toeristenbelasting). De persoonsgegevens zijn beveiligd en zijn niet voor derden toegankelijk c.q. worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Camping Oosterbos werkt samen met een externe gegevensverwerker namelijk Stratech Leisure. Met deze gegevensverwerker is een overeenkomst gesloten die voldoet aan de AVG.

Persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Camping Oosterbos.

Beveiliging en externe verwerking persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De persoonsgegevens zijn beveiligd en zijn niet voor derden toegankelijk c.q. worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Camping Oosterbos deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Camping Oosterbos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Sociale media bedrijven
E-maildienstverlening
Financiële administratie
Zoekmachines
Marketingbedrijven
IT-partner voor hosting en onderhoud website en boekingssysteem

Met deze gegevensverwerkers is een overeenkomst gesloten die voldoet aan de AVG. In deze overeenkomst staat onder andere omschreven hoe wordt omgegaan met privacy, beveiliging en de verwerking van persoonsgegevens. Camping Oosterbos zal de technische en organisatorische maatregelen treffen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG, met betrekking tot de beveiliging van de persoonsgegevens. In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG, zal Camping Oosterbos onmiddellijk de voorgeschreven verantwoordelijkheden nakomen jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.

Cookies en vergelijkbare technieken

Wij gebruiken alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werk. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Afmelden voor cookies kan door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Versiebeheer van deze Privacy Verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy Verklaring te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website. Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt in februari 2023.

Tot slot

Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacy beleid. Mocht u echter aanvullende vragen hebben over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan horen wij dat graag.

Camping Oosterbos, 24 februari 2023, Nieuw-Dordrecht

Buttons-Footer-Oosterbos-1.png

Camping Oosterbos

Onze landelijk gelegen camping en camperplaats grenst aan Het Oosterbos, gemeente Emmen
Buttons-Footer-Oosterbos-2.png

Adresgegevens

Camping OosterbosHerenstreek 1307885 AV, Nieuw Dordrecht
Buttons-Footer-Oosterbos-receptie.png

Contact

Telefoon: (+31) 591 76 40 42Mobiel: (+31) 6 52 88 92 99E-mail: info@campingoosterbos.nl

© 2023 Camping Oosterbos (voorheen Het Heerenhof) Emmen | Gelegen op UNESCO Global Geopark 'De Hondsrug'